S̼ố̼c̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼N̼ữ̼ ̼”̼2̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼D̼o̼ ̼Q̼u̼a̼.̼N̼ ̼H̼.̼Ệ̼ ̼V̼ợ̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼”̼:̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼.̼

Uncategorized

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼’̼’̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼’̼’̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼

Phụ nữ có thể mang thai bao nhiêu lần trong đời? Câu trả lời khiến dân mạng  "ngã ngửa”

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼:̼ ̼”̼T̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼
̼C̼â̼n̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼

Người phụ nữ ''2 lần mang thai không phải do quan hệ vợ chồng'': Hơn 400  người tìm đến nhà

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼A̼N̼T̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼H̼I̼V̼-̼A̼I̼D̼S̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

Người phụ nữ ''2 lần mang thai không phải do quan hệ vợ chồng'': Hơn 400  người tìm đến nhà

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼9̼0̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼ở̼ ̼3̼2̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼

Người phụ nữ ''2 lần mang thai không phải do quan hệ vợ chồng'' và sự thật  phía sau

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼G̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼’̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼’̼.̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼!̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼.̼

Thông báo về "nhóm trừ quỷ Bảo Lộc"

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼.̼C̼.̼ ̼(̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼.̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ấ̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

Sự thật về “Nhà Chúa cha” tại TP Bảo Lộc

̼C̼ò̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼P̼.̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ớ̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼”̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼a̼ ̼m̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼â̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼5̼0̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼T̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼á̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼”̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼á̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼)̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼”̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼”̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼r̼a̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.