V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼…

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼.c̼h̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ẽ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼.ỏ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼“̼Đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼…

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼ỉ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼h̼.̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼…

M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼

T̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼…

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼.̼h̼ ̼đ̼ậ̼.̼p̼ ̼v̼à̼ ̼é̼̼̼.̼p̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼.̼t̼̼̼ ̼̼̼m̼a̼.̼i̼ ̼t̼h̼u̼.̼ý̼ ̼̼̼đ̼̼̼.̼á̼̼̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼-̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼…

T̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼’̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼’̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼:̼ ̼’̼Yêu ai thì yêu nhưng đừng yêu trai miền Bắc v.ũ phu, người miền Trung thì nghè.o, người miền Nam thì nh.ậu nh.ẹt’̼

Ý kiến của một người mẹ có con gái tham gia chương trình tìm kiếm bạn đời đã gây nhiều t.r.a.n.h c.ã.i. Mới đây, dân mạng b.à.n t.á.n xôn xao…

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼U̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼’̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼’̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện ảnh cưới của một cặp đôi ông – cháu khiến nhiều người choáng ngợp. Theo tìm hiểu, đó là hôn lễ của…